Turistička članarina

Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19, 144/20) uređuje se obveza plaćanja članarine, osnovice i stope po kojima se obračunava i plaća članarina turističkoj zajednici, način plaćanja članarine, evidencija, obračun i naplata članarine te druga pitanja od značenja za plaćanje i raspoređivanje članarine turističkoj zajednici.

Visina turističke pristojbe – osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu plaćaju godišnji paušalni iznos članarine za svaki krevet u sobi, apartmanu ili kući za odmor.

Godišnji paušalni iznos članarine umnožak je najvećeg broja kreveta u sobi, apartmanu ili kući za odmor koji su utvrđeni rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i iznosa članarine sa svaki krevet.

Broj kreveta određuje se prema podacima iz eVisitora.

Iznos članarine za glavni krevet iznosi 5,97 EUR, a za pomoćni 2,99 EUR.

Paušalni iznos može se platiti jednokratno do 31. srpnja ili u tri jednaka obroka 31. srpnja, 31. kolovoza i 30. rujna.

Podaci o zaduženju i za uplatu nalaze se u sustavu eVisitor.

Obrazac TZ2

Osobe koje pružaju usluge u domaćinstvu podnose obrazac TZ2 nadležnom uredu Porezne uprave.

U obrascu TZ 2 potrebno je, među ostalim, navesti ukupan iznos primitka u prethodnoj godini iz evidencije prometa. Stoga je potrebno voditi obrazac Evidencija prometa.

Obrazac se podnosi do 15. siječnja tekuće godine za tekuću godinu.

Poslove evidencije, obračuna, naplate i kontrole turističke članarine obavlja Porezna uprava.

Dokumenti i poveznice

Sažeti prikaz važnih informacija o turističkoj članarini možete pogledati u prezentaciji u nastavku:

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 144/20)

Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 14/20)

Dopuna Pravilnika (NN 88/20)

Uputa za popunjavanje obrasca TZ 2

Obrazac TZ 2

Skip to content