Tijela Turističke zajednice

Sukladno čl. 13 Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19) Tijela Turističke zajednice općine Viškovo su: skupština, turističko vijeće i predsjednik turističke zajednice. 

PREDSJEDNIK

Predsjednik turističke zajednice predstavlja turističku zajednicu. užnost predsjednika lokalne i regionalne turističke zajednice obnaša općinski načelnik ili gradonačelnik odnosno župan, ovisno o jedinici lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave za područje koje je turistička zajednica osnovana. Dužnost predsjednika Turističke zajednice općine Viškovo obnaša općinska načelnica gđa. Sanja Udović. Predsjednik turističke zajednice je i predsjednik skupštine i predsjednik turističkog vijeća.  Predsjednik turističke zajednice saziva i predsjeda skupštini turističke zajednice i saziva i predsjeda sjednicama turističkog vijeća.

SKUPŠTINA 

Skupština Turističke zajednice općine Viškovo je najviše tijelo upravljanja u Zajednici, a čine ju članovi i/ili predstavnici članova turističke zajednice. Mandat članova Skupštine Zajednice traje četiri godine. Skupština turističke zajednice održava se najmanje dva puta godišnje. Zadaće Skupštine turističke zajednice su: 

1. donosi statut turističke zajednice

2. donosi poslovnik o radu skupštine

3. odlučuje o izboru i razrješenju članova turističkog vijeća

4. donosi godišnji program rada turističke zajednice

5. donosi izvješće o izvršenju programa rada turističke zajednice

6. donosi odluku o izvješćima koje podnosi turističko vijeće

7. nadzire poslovanje turističke zajednice

8. donosi odluke i rješava druga pitanja kada je to predviđeno ovim Zakonom ili drugim propisom.

Pored gore navedenih nadležnosti, skupština turističke zajednice nadzire:

1. vođenje poslova turističke zajednice

2. materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke zajednice

3. izvršenje i provedbu programa rada turističke zajednice

Članovi:

 • gđa. Sanja Udović, predsjednica
 • gdin. Marino Eibek, Filtom d.o.o
 • gđa. Nikola Malbaša, NS Agrotrade d.o.o
 • gdin. Mario Jurišić, Autocentar Marinići d.o.o.
 • gđa. Iris Adžić Peraić, Grupna privatna praksa ljekarna Iris Adžić Peraić 
 • gđa. Zlata Bezjak, Ugostiteljski obrt “Sunce”
 • gdin. Mladen Bezjak, Restaurant Mladenka
 • gdin. Ernest Šircelj, BA-COM trgovina d.o.o.
 • gdin. Dalibor Došen, HOP d.o.o
 • gđa. Marijana Miljanović, A MAT d.o.o
 • gđa. Jadranka Palčić, Elan d.o.o

TURISTIČKO VIJEĆE 

Turističko vijeće TZ Viškovo je izvršno tijelo skupštine turističke zajednice i odgovorno je Skupštini Zajednice. Turističko vijeće obavlja poslove utvrđene Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i statutom turističke zajednice. Turističko vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko sjednici prisustvuje više od polovice članova vijeća i odlučuje većinom glasova prisutnih članova. Turističko vijeće turističke zajednice općine ili grada ima predsjednika i osam članova koje bira skupština turističke zajednice općine ili grada iz redova članova Zajednice, vodeći računa o zastupljenosti djelatnosti u turizmu (pružatelji ugostiteljskih usluga, putničke agencije i sl.). Zadaće Turističkog vijeća turističke zajednice:

1. provodi odluke i zaključke skupštine turističke zajednice

2. predlaže skupštini godišnji program rada turističke zajednice te izvješće o izvršenju programa rada

3. zajedno s izvješćem o izvršenju programa rada podnosi skupštini izvješće o svom radu

4. upravlja imovinom turističke zajednice sukladno ovom Zakonu i statutu te sukladno programu rada

5. donosi opće akte za rad i djelovanje stručne službe turističke zajednice

6. imenuje direktora turističke zajednice na temelju javnog natječaja te razrješava direktora turističke zajednice

7. utvrđuje granice ovlasti za zastupanje turističke zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima turističke zajednice

8. daje ovlaštenje za zastupanje turističke zajednice u slučaju spriječenosti direktora

9. donosi poslovnik o svom radu

10. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom ili drugim propisom.

 Članovi:

 • gđa. Sanja Udović, predsjednica
 • gđa. Marijana Boroja Uremović, Omnes 365 d.o.o.
 • gdin. Mladen Bezjak, Restaurant Mladenka
 • gdin. Radovan Brnelić, dobrovoljni član
 • gđa. Doris Brusić, Inter tinny grafic – Obrt za intelektualne usluge
 • gđa. Anđelina Macan Todorović, V.A.D.I.S. d.o.o.
 • gdin. Rajko Matejčić, privatni iznajmljivač
 • gđa. Ružica Karmel, privatni iznajmljivač
 • gđa. Jasminka Čulina, DRINKOMATIC d.o.o